1. Què és la curadoria i de què li pot servir a un artista?

1.6. El curador com a autor o com a intèrpret

Camilo Ordóñez, curador de Bogotà, va escriure la seva tesi sobre relats de poder entorn de la curadoria a Colòmbia. Del capítol «Discutiendo sobre curaduría desde Bogotá… autoría, poder y creación» sorgeix una discussió interessant per reprendre i obrir en altres contextos en què es mostra la tensió que existeix entre les posicions divergents sobre si el curador és un autor o un intèrpret.

Alguns exemples que sorgeixen d’aquest debat i reprenen el text d’Ordóñez per entendre la posició del curador com a intèrpret prenen analogies d’altres gèneres artístics. Tal com assenyalava abans, el curador com un director d’orquestra, o com un lector d’un context que genera relats la finalitat dels quals és l’experiència dels públics, aquell que no intervé en les obres, un gestor que dona visibilitat a les obres, o un mitjà de comunicació entre diferents actors del sistema d’art: col·leccionistes, galeristes, institucions. I, per descomptat, la màxima: sense artistes no hi ha curadors. En l’assumpte sobre la intervenció de les obres, és evident que un curador no ho fa literalment, però sí que hi pot haver processos de «cocreació» amb els artistes en què es fa dubtós el grau d’autoria única per part de l’artista. D’altra banda, també pot passar que un artista participi en la definició conceptual d’una exposició (ens serveixen de mostra les «curadories toves» que descric més endavant) i llavors diríem que hi ha una intervenció en l’exercici curatorial. El cas que descric més endavant, «Bogotà SAS», és un exemple d’aquesta metodologia en la qual els artistes s’involucren en el desenvolupament d’una idea inicial i, per tant, contribueixen no només des de la seva pràctica sinó en les discussions teòriques.

En l’altre extrem, en la defensa del paper del curador com a autor, es pot definir com l’autoria sobre un conjunt de relacions. Evidentment hi ha un acte creatiu en la manera com s’associen, dissocien, acosten, distancien, juxtaposen imatges, idees, objectes. L’autoria sobre el discurs que desenvolupa la curadoria també és un punt a favor. Addicionalment, es qüestiona si el curador és un creador d’espais i experiències o simplement els dona un nou significat. Si un curador munta una exposició a la sala d’un museu, està creant nous significats sobre l’espai, la qual cosa no altera el seu poder enunciatiu inicial, o està creant un espai «nou»? Com l’afecta el context previ existent sobre un espai determinat? Penso en les curadories que es fan a l’interior de les fires d’art. Per més transgressores que siguin les seves idees antimercat, estaran associades per un contenidor que antecedeix les condicions específiques de recepció.

Crec que no és possible generalitzar, que pot haver-hi iniciatives en tots dos sentits si s’explora la relació amb l’espai com a element fonamental de l’exercici curatorial. Les decisions d’autoria inclouen definir coordenades d’espai i temps i tècniques de muntatge. És important posar èmfasi en el fet que el muntatge no només consisteix en posar objectes a la paret, és l’art brechtià de crear relacions justament.

Evidentment, aquest exercici de mantenir que el curador és un autor o un intèrpret proposa un fals dilema, perquè qui fa curadoria té un peu en la interpretació i un altre en l’autoria. Si en un costat de l’espectre hi hagués l’autoria i en l’altre la interpretació, cada curador ocuparia un lloc diferent entre un costat i un altre. Reprenent Medina, cada curador té una manera de negociar o una subjectivitat pròpies.